Projektredovisning


Syftet med projektredovisning project management är att säkerställa att ett projekt fortlöper effektivt både ur ett kostnadsperspektiv och ur ett tidsperspektiv. Men det är inte bara för att uppnå avsett resultat med det aktuella projektet som projektredovisning används, utan också för att dokumentera de erfarenheter som projektet ger för att dessa erfarenheter skall kunna användas i nästkommande projekt. För att projektredovisningen skall bli så effektiv som möjligt bör du använda dig av ett projektredovisningssystem som möjliggör en jämförelse mellan olika projekt och delar av olika projekt. På så vis får du möjlighet att utvärdera och dra mesta möjliga erfarenhet av projektet.

Den kunskap du får genom projektredovisningen vad gäller kostnader och tidsåtgång för vissa specifika arbetsmoment kan du med fördel använda vid planering av framtida projekt. Oftast är inte ett projekt det andra likt som helhet men vad gäller delmomenten finns ofta likheter. Ett entreprenadföretag kommer med all sannolikhet inte att bygga samma byggnader gång på gång. Det hindrar dock inte att detta entreprenadföretag kan dra nytta av erfarenheter från tidigare byggen vad gäller tidsåtgång och kostnader för specifika arbetsmoment. Exempelvis finns kanske exakta tids- och kostnadsuppgifter vad gäller gjutning av grunden som entreprenadföretaget med fördel kan basera sin kostnadskalkyl på.

För att projektredovisning skall kunna användas optimalt krävs dock att du systematiskt och logiskt sparar alla uppgifter och slutsatser från tidigare projekt i ett lättillgängligt och användarvänligt projektredovisningssystem. Det finns flera bra projektredovisningssystem som du med fördel kan inkorporera med ditt ordinarie ekonomisystem. Tänk på att inte investera i ett mer avancerat system för projetredovisning än vad din verksamhet kräver. Din projektredovisning kan nämligen bli i stort sett värdelös om medarbetarna uppfattar projektredovisningen som bara ytterligare en onödig administrativ börda. Se dig omkring på internet efter ett system som passar för just ditt företags verksamhet!